Choď na obsah Choď na menu
 


Príručka pre rozhodcov I. časť

9. 2. 2011

Príručka rozhodcu

(Miroslav Švik, Marek Marušinec)

Slovenský zväz florbalu

2008

OBSAH

 1. Pred zápasom
  • Oblečenie a vystupovanie
  • Výstroj rozhodcu
  • Kontrola zápisu o stretnutí
  • Kontrola hracej plochy
  • Kontrola výstroja hráčov
  • Nástup na zápas
 1. Počas zápasu
  • Vedenie zápasu
  • Komunikácia
  • Interpretácia pravidiel
  • Signalizácia a pískanie
  • Pohybový system
  • Vnímanie zápasu a udeľovanie výhod
  • Udeľovanie trestov
  • Ako reagovať na nevhodné správanie sa fanúšikov
  • Ukončenie zápasu
  • Práca so zápisom o zápase
 1. Po zápase
  • Nástup družstiev
  • Kontrola ZOS
  • Vyplácanie rozhodcov
  • Delegát zápasu
  • Koniec zápasu
 1. Dodatky
  • Pokyny pre vypĺňanie zápisu o zápase organizovanom SZFB
  • Zmeny a novinky v pravidlách florbalu platné od 1. júna 2006
  • Súťažný poriadok florbalu – výťah pre rozhodcov

Aspekty činnosti rozhodcu

1. Pred zápasom

1.1 Oblečenie a vystupovanie

Práca rozhodcu v zápase sa začína jeho príchodom na zápas. Je vhodné prísť najmenej 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu, aby ste mali dostatok času na prezlečenie, kontrolu plochy a výstroja účastníkov zápasu, kontrolu zápisu o stretnutí a vlastnú rozcvičku.

Nepodceňujte oblečenie – ste oficiálny reprezentant SZFB a dojem, ktorý vyvoláte svojim príchodom s vami pôjde počas celého zápasu. Na zápas sa preto oblečte slušne, čisto a upravene. Všetky časti oblečenia s klubovými znakmi, nápismi a emblémami nechajte doma. Na zápas ste prišli ako nestranný účastník, nie ako zástupca konkurenčného družstva. Našim cieľom je vybudovať dôveru u hráčov a zlepšiť mienku o profesionalite rozhodcov, preto je dôležité profesionálne sa správať, pôsobiť, aj vypadať.

Vo všetkých súťažiach sa rozhodcovia hneď po príchode pozdravia s hlavným usporiadateľom a predložia mu bez vyzvania licenčný preukaz rozhodcu resp. iný doklad totožnosti na základe ktorého zapisovateľ zapíše meno rozhodcu do zápisu o stretnutí.

Rozhodca by mal vystupovať z pozície „kľudnej sily“, to znamená byť si vedomý vážnosti a zodpovednosti svojho postavenia. Tomu adekvátne by mal aj vystupovať: od svojho príchodu na zápas (oblečenie, vystupovanie) až po svoj odchod zo zápasu. Ak je rozhodca zároveň aj hráč, mal by dbať na to, aby aj ako hráč spĺňal predpoklady pre správanie sa rozhodcu. Ak si spomeniete, čo sa vám nepáči na správaní sa hráčov, rozhodcov, alebo florbalových činovníkov, nesprávajte sa tak aj vy sami. Ako rozhodca už nereprezentujete len sami seba, ale aj Slovenský florbalový zväz a ste jeho oficiálnym zástupcom v zápasoch, ktoré rozhodujete.

Ak sledujete zápas ako divák, predstavte si, že družstvám, ktoré práve hrajú, môžete v budúcnosti rozhodovať zápas. Správajte sa preto tak, aby ste ani do budúcna nedávali družstvám zámienky na to, aby vás považovali za zaujatých, alebo predpojatých. Vyvarujte sa komentovania výrokov a verdiktov iných rozhodcov, aj keď si myslíte, že vy by ste to na ich mieste zapískali inak. Inak vidí hru nezaujatý pozorovateľ a inak priamy účastník zápasu.

Nepoužívajte neslušné výrazy a vulgarizmy počas florbalových podujatí, bez ohľadu na to, či ste na nich ako fanúšik, hráč, tréner, alebo rozhodca.

Je neprípustné , aby rozhodca v hale alebo v jej okolí konzumoval alkoholické nápoje či fajčil.

Nezabudnite: Dobré meno sa buduje veľmi dlho, ale veľmi rýchlo oň možno prísť.

Všetci rozhodcovia florbalu musia svojim dôstojným vystupovaním podporovať dobrý imidž všetkých rozhodcov a celého florbalu.

1.2 Výstroj rozhodcu

Rozhodcovia sú povinní používať oficiálny dres, pokiaľ to riadiaci orgán nariadi. Výstroj sa skladá z dresu, treniek a štucní. Tenisky musia byť športové, podľa možností nie príliš farebné a krikľavé. Farba dresov môže byť prakticky ľubovoľná, najčastejšie používané sú: žltá, čierna, šedá. Dôležité je, aby rozhodcovia mali rovnakú výstroj. Rozhodcovia budia oveľa lepší dojem, pokiaľ sú zladení a jednotní, než keď každý z nich vypadá inak.

Ďalšia výstroj sa skladá z: píšťaľky (podľa pravidiel plastovej), červenej karty, meradla na zahnutie čepele (môže ním byť zárez na červenej karte), vhodné je ak má rozhodca vlastné hodinky.

1.3 Kontrola zápisu o stretnutí. (ZOS)

Jedna z prvých vecí, ktoré by ste mali po príchode na zápas spraviť je kontrola ZOS. Preto si hneď po príchode vypýtajte ZOS od usporiadateľa, najneskôr však 30 min. pred oficiálnym začiatkom zápasu. Akékoľvek omeškanie uveďte do ZOS ešte pred začatím zápasu – napr.: “zápis odovzdaný s oneskorením o 10 min” a “zápis odovzdaný v čase ...” a pod. Ďalej danú situáciu neriešite, je to na disciplinárnej komisii SZFB.

S vypísaným ZOS by ste mali dostať aj registračné preukazy, prípadne iné doklady totožnosti a súpisku družstva potvrdenú SZFB. V ZOS by mala byť vypísaná hlavička – kto s kým hrá, kto je organizátor, zapisovateľ, časomerač, dátum, o akú súťaž sa jedná a príslušné kolo.

Jednotlivé družstvá by mali mať vypísané čísla a mená hráčov s dátumami narodenia (celý dátum, nie len rok!) a tak isto, by mali v poslednej kolonke uviesť, či ide o juniora – “J” (v mužských a ženských súťažiach), prípadne, či je hráč na hosťovaní – “H”, alebo má striedavý štart – “SŠ”. Družstvo môže nastúpiť na zápas najviac s tromi hosťujúcimi hráčmi (vrátane striedavých štartov).

V kolonke “realizačný tým” by mali byť uvedení členovia realizačného tímu družstva s dátumami narodenia. Môže tam byť uvedený aj hráč, ktorý je už uvedený v ZOS ako hráč. Ak tam nie je uvedený nikto, kapitán družstva preberá funkcie vedúceho družstva. Nikto, kto nie je uvedený v ZOS ako hráč, alebo člen realizačného družstva, sa nemôže nachádzať na striedačke družstva počas zápasu.

Skontrolujte platnosť registračných preukazov hráčov, prípadne, ak ich nemajú, overte ich totožnosť priloženým dokladom s fotografiou a uvedťe do kolonky “záznamy rozhodcov” mená, prípadne čísla hráčov, ktorí nemali registračný preukaz, aby ich registráciu mohla overiť disciplinárna komisia SZFB. Registračné preukazy (nie občianske preukazy) si po kontrole nechávate u seba až do skončenia zápasu (v prípade udelenia ČK 3 ste povinní odobrať RP) Nezabudnite skontrolovať, či majú družstvá v ZOS označených brankárov a kapitánov. Skontrolujte, či sú v kolonke “nástup brankárov” uvedené číslá nastupujúcich brankárov. Ak máte nejaké nejasnosti, konzultuje ich s vedúcimi družstiev, prípadne so stolíkom zapisovateľov.

Po kontrole ZOS vyškrtajte všetky voľné miesta, ktoré ostali v kolonke hráčov a členov realizačných týmov, aby ste znemožnili dopísať do zápasu niekoho ďalšieho. Ak vás požiada vedúci družstva o ponechanie voľného miesta pre meškajúceho, môžete počkať najviac do začiatku zápasu. Na začiatku zápasu musia byť v ZOS vyškrtané všetky voľné miesta a počet hráčov družstva musí byť totožný s počtom uvedených hráčov v ZOS. Do zápasu nesmie neskôr zasiahnuť nikto, kto sa v čase začiatku zápasu nenachádza na ihrisku, alebo na striedačke svojho družstva. Spočítajte si teda počet hráčov v zápise a počet hráčov družstva na striedačke a na ihrisku. Ak nesedia zavolajte si vedúceho družstva a vyškrtnite všetkých, ktorí v čase začiatku zápasu nie sú prítomní.

Neplatí, že hráč, ktorý je uvedený v zápise, môže prísť hocikedy a zúčastniť sa zápasu! Zápasu sa môžu zúčastniť len hráči, ktorí sú uvedení v ZOS a v čase začiatku zápasu sú prítomní.

Do ZOS zapisuje len rozhodca zápasu, alebo zapisovateľ zápasu na pokyn rozhodcu (okrem hlavičky). Nikto iný! Všetky prípadné sťažnosti, alebo protesty môžu družstvá poslať na osobitnom liste s náležitosťami uvedenými v súťažnom poriadku SZFB na sekretariát SZFB.

1.4 Kontrola hracej plochy

Pred zápasom skontrolujte hraciu plochu, predovšetkým vyznačenie bránkovísk, bodov na vhadzovanie, poliacej čiary na strede ihriska a priestoru na striedanie.

Bránky a mantinely by mali byť označené certifikačnou známkou IFF, ak nie sú uveďte danú skutočnosť do ZOS.

Všetky nebezpečné predmety v okolí hracej plochy nahláste organizátorovi zápasu a požadujte ich odstránenie (ak sa dajú odstrániť). Skontrolujte, či sú mantinely celé, bez vyčnievajúcich, chýbajúcich, alebo poškodených častí a či sú pospájané. Skontrolujte, či je bránka nepoškodená a či v sieťke nie sú diery, prípadne, či nie je uvoľnená od konštrukcie bránky. Ak je, požiadajte organizátora o nápravu. Pred zápasom, ale ani počas neho, neopravujte a neodstraňujte nedostatky – za to je zodpovedný organizátor zápasu. Vy ho na danú skutočnosť upozornite a požiadajte o nápravu.

Nestavajte sa do pozície opravára, umývača podlahy, nosiča loptičiek a podobne – ste rozhodca a prišli ste kvôli vedeniu zápasu, nie kvôli práci organizátora zápasu.

Všetky nedostatky, ktoré sa nedajú odstrániť, ale neohrozujú zdravie účastníkov zápasu uveďte do ZOS.

1.5 Kontrola výstroja hráčov

Kontrola výstroja hráčov prebieha pred zápasom a počas neho. Ak si všimnete nedostatky, upozornite na ne účastníkov už pred začiatkom zápasu – dáte im šancu na nápravu. Ak náprava nie je možná (chýbajúce štulpne, alebo kapitánska páska) upovedomte o tom kapitána druhého družstva s tým, že sa môžete dohodnúť, že sa vzdáva práva na potrestanie družstva počas zápasu. Všetka objavená chybná výstroj počas hry vždy vedie ku príslušným trestom (pravidlá florbalu). Všetka používaná výstroj musí byť označená nálepkou alebo značkou IFF – týka sa to loptičiek, hokejok a brankárskych masiek. ( Extraliga muži, Extraliga ženy, 2. liga muži, mládežnícke kategórie účastníci M – SR ).

Poznámka: Pravidlá florbalu hovoria o tom, že hráč môže hrať len s licencovanou hokejkou. Licencia sa vzťahuje na hokejku a čepel tej istej firmy, nie na hokejku zloženú z násadky a čepele od rôznych firiem. Preto v prípade, ak vás hráči požiadajú o preverenie danej výstroje, požiadajte hráča s chybnou hokejkou o jej výmenu za inú, spĺňajúcu parametre (neudeľujte trest).

1.6 Nástup na zápas

Pred začiatkom zápasu spolupracujte podľa možností s organizátorom. Jedná sa o nástup na zápas, predstavenie jednotlivých hráčov, rôzne propagačné akcie a podobne (ak nezdržujú začiatok, alebo priebeh zápasu).

2. Počas zápasu

2.1 Vedenie zápasu

Rozhodca nie je na zápase v pozícii strážcu a udeľovača trestov, ale v pozícii osoby, ktorá zápas vedie. Jeho snahou je štýlom vedenia zápasu predchádzať vzniku takých situácii, za ktoré by bolo nutné udeľovať tresty. Pravidlá florbalu dávajú veľký priestor pre rozhodcu, aby bol schopný maximálnej empatie k chovaniu ostatných účastníkov zápasu.

Rozhodca je účastník zápasu a ako taký sa priamo podieľa na jeho priebehu. Mal by teda svojou činnosťou prispievať ku atraktivite zápasu a snažiť sa o jeho čo najplynulejší priebeh.

Dobrý rozhodca dokáže vyniesť vždy ten správny verdikt a udeliť správny trest. Výborný rozhodca sa snaží udeľovaniu trestov predchádzať.

Chovanie rozhodcu by malo spĺňať tieto atribúty: rozhodnosť, uvoľnenosť, pokoj a rozvahu.Rozhodca má vystupovať ako osobnosť , ktorá si je istá svojimi rozhodnutiami. Môžete sa pomýliť, ak ste si toho vedomí, kľudne sa ospravedlnte a nebojte sa, že si znížite autoritu. Váš omyl ale nikomu z činovníkov nedáva právo nadávať vám, nerešpektovať vaše rozhodnutia a narúšať chod zápasu. V takomto prípade slušne činovníkov zápasu upozornite a ak nebudú vaše rozhodnutia a verdikty ani potom rešpektovať, vylúčte. Snažte sa dávať tresty vždy od nižších po vyššie. Teda, naprv 2 min, potom 2 + 10 min. a až nakoniec trest DKZ. Dajte hráčom šancu na nápravu ich omylov a nevhodného správania sa. Samozrejme, pri rešpektovaní pravidiel.

Uvedomte si, že najlepší rozhodca je ten, o ktorom sa po skončení zápasu čo najmenej rozpráva. Najlepšie vytvoríte pozitívnu náladu na ihrisku, ak budú môcť hráči hrať florbal.

Zopár zásad vedenia zápasov:

 • Štýl rozhodovania zodpovedajúci dianiu na ihrisku – ak vidíte, že družstvá chcú v prvom rade hrať, fauly vychádzajú zo zápalu pre hru, môžete si dovoliť nechať aj tvrdšiu hru. Ak ale vidíte, že družstvá ustavične faulujú, fauly sa stupňujú a hráči majú tendenciu oplácať si zákroky, zastavujte hru radšej hneď na začiatku a kúskujte ju. Zabránite stupňujúcej sa nervozite a predídete neskorším vylúčeniam a agresivite.
 • Rovnaký meter na obe strany a jednotný trend počas celého zápasu – je dôležité, aby sa družstvá necítili poškodené vašim nerovnakým metrom – na to sú hráči veľmi citliví. Preto si aj veľmi dobre zvážte, za čo vylučujete. Ak na jednej strane vylúčite za zákrok na hrane pravidiel, nastavujtete ”latku” pre ďalšie dianie a mali by ste za rovnaký zákrok vylúčiť aj na druhej strane.
 • Rozhodca by nemal vylučovať za veci, ktoré vidí len on a nie sú ohrozujúce pre účastníkov zápasu a jeho priebeh – špeciálne sa jedná o striedania, hru na zemi, hru bez hokejky, nedovolenú vzdialenosť, alebo hru hlavou, či rukou. Vždy sa snažte zohľadniť úmysel hráča. Ak hráč strieda na opačnej strane ihriska, než kde je hra, nijako neovplyvňuje chod zápasu, nemá šancu zasiahnuť do hry a vidíe ho navyše len vy, je zbytočné vylučovať, aj keď boli na ihrisku pár sekúnd šiesti hráči. To isté platí pre hru na zemi, hru hlavou, rukou, alebo bez výstroja – rozhoduje úmysel hráča zasiahnuť do hry nedovoleným spôsobom. Ak sa hráč šmykne a v páde zasiahne loptičku, ktorú chcel hrať, nie je to úmysel hrať na zemi. Ak sa hráč načahuje za hokejkou, ktorá mu vypadla a protihráč, ktorý si ho obhadzuje, ho zasiahne loptičkou, nie je to snaha hrať bez hokejky. Samozrejme, každá situácia je iná a každú je preto treba posudzovať osobitne. Iné je, ak vidíte len vy prejav nešportového správania, napríklad urážku súpera, úmyselný zákrok v snahe provokovať a podobne – vtedy by ste mali okamžite jednať, inak to môže na ihrisku vyprovokovať ťažko zastaviteľnú vlnu nervozity a vzájomných oplácaní.
 • Komunikácia v čo najväčšej miere s hráčmi, ale aj s kolegom – dobrou komunikáciou môžete mnohým veciam predísť a o to by ste sa mali snažiť. Hovorte s hráčmi, upozorňujte ich. Snažte sa komunikovať čo najviac aj so svojím kolegom a podržte ho, keď sa pomýli, alebo zaváha. Nezasahujte mu do jeho časti ihriska, ak to nie je nutné, alebo očividné. Snažte sa neprepískavať ho – ak stojíte na polke ihriska, nemali by ste zasahovať do hry za bránkou, ak on stojí pár metrov od hráčov a loptičky.
 • Prispievať ku pozitívnej atmosfére na ihrisku – snažte sa pôsobiť pokojne, sebaisto a vyrovnane. Ak môžete usmejte sa, podajte ruku, zažartujte s hráčmi. Ak spravíte chybu ospravedlňte sa, ale nenechajte sa urážať, alebo komentovať svoje výroky.

 

2.2 Komunikácia

Rozhodca sa vždy pri komunikácii snaží o vytváranie pozitívnej atmosféry. Snažte sa svojou komunikáciou a rečou tela neprovokovať hráčov, neukazujte na nich prstom, nehrozte im, nedávajte im pocítiť, žiadnu nadradenosť. Naopak, mali by ste sa snažiť dať im pocítiť, že ste na ihrisku pre nich. Usmejte sa, nebojte sa občas zavtipkovať s hráčmi, uvoľní to vás aj hráčov.

Snažte sa predchádzať vylúčeniam tým, že budete s hráčmi čo najviac komunikovať: ak vidíte strkanie pred bránkou, nečakajte, kým niekomu prasknú nervy, ale zakričte: “hraj bez rúk!”, “čisto pred bránkou!”, prípadne adresujte svoje slová konkrétnym hráčom: “13 hraj čisto!”, “12, bez rúk!” a podobne. Pomôže vám to predchádzať vylúčeniam a tým pádom nervozite.

Ak musíte vylučovať, urobte tak jasne a zreteľne, aby všetci vedeli, čo sa deje. Po vynesení verdiktu neostante stáť na mieste, ani neodchádzajte krokom ku neutrálnemu bodu. Pohybujte sa behom. Nepripúšťajte diskusie, nenechajte sa do nich zatiahnuť. Ak majú tímy výhrady, bavte sa s kapitánom. Prídite na neutrálny bod a nechajte si pri sebe len kapitánov a s nimi komunikujte, nie s celým tímom. Ak sa necháte vtiahnuť do debaty s viacerými hráčmi naraz, dostávate sa do nevýhodnej pozície – ste v oslabení. Komunikujte preto s kapitánmi na strede – budete tam dvaja rozhodcovia a dvaja kapitáni, z ktorých bude väčšinou hovoriť len jeden.

Ak hráči nerešpektujú vaše rozhodnutie a nejdú na váš pokyn hrať, najprv ich upozornite, že ak nenastúpia do hry, budete to považovať za zdržovanie hry a ak to nepomôže, udeľte trest.

Ak mate počas hry komunikovať s hráčmi, nesmiete mať píšťaľku v ústach. Píšťaľka je počas zápasu v ruke, nie v ústach.

So zapisovateľom komunikujte jasne a zreteľne, pre istotu pri diktovaní ostaňte pri stolíku kým daného hráča nájdu, aby sa vám nestalo, že začnete hru, ktorú budete musieť prerušiť a udeľovať ďalšie tresty.

So svojou dvojičkou komunikujte počas zápasu čo najviac. Snažte sa pozrieť sa na seba po každom písknutí. Po zapískaní dvihnite hlavy, nájdite sa pohľadom a ak niečo treba, v tej chvíli si to môžete naznačiť. Tak isto začiatky zápasov, vhadzovania, rozohrávanie na signal, začínajte až potom, čo si vzájomne naznačíte, že ste obaja na mieste a môžete začať.

2.3 Interpetácia pravidiel

Jeden zo základných pilierov pre rozhodcu, je znalosť pravidiel. Na to, aby ste na ihrisku mohli pôsobiť sebavedomo a boli si istí sami sebou, musíte v prvon rade poznať pravidlá a byť pripravení na situácie, ktoré môžu nastať. Menšiu pohyblivosť môžete čiastočne nahradiť schopnosťou správne sa postaviť, za chybu sa môžete ospravedlniť, ale neznalosť pravidiel vám hráči neodpustia. V momente, keď urobíte hrubú chybu vyplývajúcu z neznalosti pravidiel, stratíte podporu hráčov a ich dôveru. Väčšina hráčov síce nepozná pravidlá dokonale, ale stále dosť dobre na to, aby zistila, či rozhodca pravidlá ovláda, alebo nie.

Preto nezabudnite: znalosť pravidiel je základ!!!

Rovnako ako priestupky v hre, mali by ste vidieť aj priestupky mimo hry, v prerušení a na striedačkách. Priestupky v okolí mantinelov sú pre zdravie hráčov nebezpečné, preto venujte zvýšenú pozornosť súbojom pri mantineloch. Najviac priestupkov vzniká v okolí bránkoviska, preto vždy sledujte bránkovisko a nenechajte si v ňom hráčov za chrbtom, alebo bez očného kontaktu. Ak môžete, vždy dopredu upozornite pred tým, než hru zastavíte.

2.4 Signalizácia a pískanie

Aj v signalizácii, aj v pískaní by mal rozhodca stupňovať intenzitu podľa druhu priestupku. Ak pískate, pretože sa loptička dotkla stropu, alebo vyletela za mantinel, sila písknutia by mala byť oveľa nižšia, než keď pískate gól, alebo vylučujete. Snažte sa rovnako ako slovami, komunikovať aj vašou píšťaľkou, signalizáciou a rečou tela. Aj keď rozhodca nie je povinný signalizovať všetko (okrem vylúčenia a trestného strieľania), je lepšie, ak hlavne v neprehľadných situáciách, alebo ak hráčom nie je jasné, čo sa deje, zasignalizujete čo bude nasledovať a prečo ste pískali.

Zapamätajte si, že najprv sa signalizuje následok – teda čo sa bude diať (voľný úder pre družstvo A, rozohrávka pre družstvo B, vylúčenie, trestné strieľanie, …) a až potom dôvod, prečo ste pískali a signál pre daný priestupok (loptička bola tečovaná pred opustením hracej plochy, sekania hráča družstva A, faul zozadu vedúci ku vylúčeniu na trestnú lavicu a pod…). Ak je to potrebné a mate na to čas, môžete váš verdikt aj slovne vysvetliť.

2.5 Pohybový systém

Veľmi dôležité je, aby rozhodcovia videli priestupky a mali loptičku a hráčov vždy v zornom poli. V základnom postavení by preto rozhodcovia vždy mali mať hráčov medzi sebou. Akonáhle ostáva dvojička hráčov (súperov) za rozhodcom, môže z toho vzniknúť konflikt. Hráči majú vždy bližšie k agesivite a provokáciam za chrbtom rozhodcu, než pred jeho očami.

Mali by ste sa snažiť byť vždy čo najbližšie pri hre, ale vyvarujte sa tomu, aby ste zavadzali hráčom v pohybe. Ak sa stane, že vás trafí loptička, podľa pravidiel florbalu by ste mali nariadiť vhadzovanie. Nemusíte však vždy pískať vhadzovanie a prerušiť hru. Iba v prípade, že ste ovplyvnili hru. Ak sa vás dotkla loptička, ale vezme ju hráč, ktorý by ju vzal aj tak, nechajte ho hrať.

Pri pohybe sa snažte čo najmenej opúšťať hraciu plochu a chodiť za mantinel – hlavne v prípadoch, ak by ste sa inak nevyhli kontaktu s hráčmi, alebo im zavadziate v pohybe. Rovnako je chybou, ak rozhodca končí svoj pohyb v roku ihriska: chodievajte až za bránku!

Ak pískate priestupok hocikde na polovici brániaceho sa družstva, rozhodca, ktorý je bližšie ku prisetupku by ho mal označiť tým, že pribehne na dané miesto. Vyhnete sa tomu, že hráč, ktorý vo florbale nie je povinný čakať s rozohrávkou na signál, rozohrá z iného miesta, než z miesta priestupku. Ak však nestihnete dobehnúť včas, hráč rozohrá z miesta, ktoré ho zvýhodňuje a svojím pričinením sa pripraví o loptičku, nevracajte situáciu späť. Ak hráč vystrelil z miesta, ktoré bolo o meter bližšie k súperovej bránke, než miesto na ktorom sa stal priestupok, minul bránku, loptička skončila mimo hracej plochy a súper má mať rozohrávku – nevracajte situáciu späť a nedávajte mu možnosť opakovania. Sám sa pripravil o výhodu. Ak by naopak z daného – zvýhodneného miesta dal gól, vráťte situáciu naspäť a nariaďte rozohrávku zo správneho miesta na váš signál.

Zo svojím kolegom by ste si mali rozdeliť plochu tak, aby ste obaja v rovnakom čase nesledovali len loptičku, ale vnímali aj ostatné dianie na ihrisku. Predovšetkým pri hre v rohoch by mal jeden z vás sledovať hráčov v rohu a druhý dianie pred bránkou. Okrem toho, že vám takto neujde nič dôležité, vyhnete sa situáciám, ktoré by ste mohli rozhodnúť inak – napríklad tak, že jeden zapíska faul a druhý v tom momente zakričí “výhoda”, “lopta” a podobne.

Nezostávajte stáť v rohoch ihriska, ale choďte až z abránku, odkiaľ budete lepšie vidieť sporné gólové situácie, či loptička prešla, alebo neprešla bránkovou čiarou a hru v malom bránkovisku, ako aj súboje vo veľkom bránkovisku.

Je dôležité, aby rozhodcovia interpretovali pravidlá rovnako a rozhodovali rovnakým metrom. Ale keďže v praxi to nie vždy tak je, je dobré, ak si so svojím kolegom meníte pozície a strany, aby nepískal celý zápas jeden rozhodca jednu stranu. Môže to byť stereotypné a môže to viesť ku strate koncentrácie, resp. k únave, hlavne ak hrajú dva nevyrovnané tímy a hrá sa na jednu bránku. Navyše sa môže tlak znášať len na jedného rozhodcu, aj preto je dobré ak si meníte s kolegom strany – aby ste rozložili záťaž a psychický tlak, nestrácali koncentráciu a nespravili z ihriska dve polky z rozdielnym rozhodovaním.

Vybrané situácie

Základný pohyb

Medzi rozhodcami musí byť neustále loptička. Podľa pohybu loptičky a hráčov sa rozhodcovia pohybujú, tak, že sú v podstate stále na úrovni krajných brániacich hráčov. Dôležité je, že rozhodcovia sa musia dostať v skutočnosti až za bránku, pretože iba tak môžu kontrolovať situácie v bránkovisku a tesne pred bránkou. Vyvarovať sa smerovania do rohu a zdržiavania sa tam.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Kontrola hracej plochy v priebehu hry

Loptičku sleduje rozhodca, v ktorého oblasti sa nachádza. Druhý rozhodca stále kontroluje svoju oblasť, so zvýšenou pozornosťou na bránkovisko. Loptička sa nachádza vo vyšrafovanej ploche. Rozhodca R1 stojí pred stredovou čiarou a kontroluje vyšrafovanú časť ihriska. Rozhodca R2 stojí za predlženou bránkovou čiarou a kontroluje predovšetkým pohyb hráčov vo veľkom bránkovisku a za predĺženou bránkovou čiarou.

Loptička sa nachádza v nevyšrafovanej časti ihriska. Rozhodca R2 stojí za predlženou bránkovou čiarou a sleduje loptičku a hráčov okolo nej. Rozhodca R1 stojí pred stredovou čiarou a iba v tomto prípade preberá kontrolu nad územím veľkého bránkoviska.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Odstupovanie rozhodcu od mantinelu pri základnom pohybovom systéme

Rozhodca R1 má v pozícii A pri súboji hráčov pri mantineli zakrytý výhľad hráčom, preto odstupuje od mantinelu smerom do ihriska do pozície B, aby na súboj hráčov lepšie videl. Podľa vývoja situácie sa buď vracia do pozície A alebo ustupuje za bránku. Rozhodca R2 kontroluje svoju polovicu ihriska.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pozícia pri trestnom strieľaní

Rozhodca R2 stojí chrbtom k striedačke a kontroluje bránkovú čiaru a prípadné priestupky brankára. Na začiatku trestného strieľania musí byť brankár na bránkovej čiare.

Rozhodca R1 stojí naproti striedačke približne v jej polovici a kontroluje celú realizáciu trestného strieľania a prípadné priestupky hráčov na striedačkách. Rozhodca R1 začína trestné strieľanie jedným hvizdom.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pozícia pri vhadzovaní na rohovom bode

Rozhodca R2 stojí pred stredovou čiarou čelom k miestu vykonania vhadzovania a kontroluje celé ihrisko pred sebou. Rozhodca R1 stojí v rohu priamo pri mieste vhadzovania buď za mantinelom alebo v ihrisku pri zadnom mantineli. Pritom kontroluje prevedenie vhadzovania. Rozhodca R1 zahajuje vhadzovanie jedným hvizdom.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pozícia pri vhadzovaní na stredovej čiare

Rozhodca R2 stojí za mantinelom pri mieste vhadzovania, kontroluje realizáciu vhadzovania a začína vhadzovanie jedným hvizdom. Rozhodca R1 stojí na opačnej strane v ihrisku, tak aby medzi ním a rozhodcom R2 bola väčšina hráčov. Rozhodca R2 sa po vykonaní vhadzovania dostane na hracej ploche do opačnej pozície ako rozhodca R1.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pozícia pri góle, vylúčení, oddychovom čase, pred začiatkom a na konci tretiny (variant I)

Obaja rozhodcovia R1 a R2 stoja pred zapisovateľským stolíkom na stredovej čiare čelom k striedačkám. Pri kontakte so stolíkom rozhodca R2 stojí stále čelom k striedačkám a kontroluje celú hraciu plochu a iba rozhodca R1 komunikuje so zapisovateľským stolíkom. Rozhodca R1 opakuje všetky signály po rozhodcovi R2.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pozícia pri góle, vylúčení, oddychovom čase, pred začiatkom a na konci tretín (variant II)

Obaja rozhodcovia R1 a R2 stojí na stredovej čiare naproti striedačkám a zapisovateľskému stolíku a kontrolujú celú hraciu plochu.

Gól: po konzultácii o strelcovi a asistujúcom hráčovi medzi rozhodcami zostáva rozhodca R1 v rovnakej pozícii a rozhodca R2 odchádza k zapisovateľskému stolíku a komunikuje s ním. Potom už rozhodca R2 zostáva na strane striedačiek a zapisovateľského stolíku.

Vylúčenie, time-out: po konzultácii na mieste podľa nákresu, ostáva rozhodca R1 na mieste a ukáže signál pre výšku trestu a priestupok (prípadne time-out), zatiaľ čo rozhodca R2 odchádza k zapisovateľskému stolíku a komunikuje s ním. Potom už rozhodca R2 zostáva na strane striedačiek a zapisovateľského stolíka.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pozícia pri vhadzovaní na stredovom bode

Rozhodca R1 stojí naproti striedačkám, na opačnej polovici než rozhodca R2 a kontroluje celé územie pred sebou. Rozhodca R2 stojí pri striedačke toho mužstva, ktoré práve skórovalo. Pred začatím tretiny stoji rozhodca R2 pri striedačke toho družstva, ktoré vedie (pri remíze pri striedačke hostí)

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Cesta k zapisovateľskému stolíku I

Rozhodca R2 stojí pred zapisovateľským stolíkom, čaká na rozhodcu R1 a kontroluje celú hraciu plochu. Rozhodca R1 smeruje k zapisovateľskému stolíku za bránou pozdĺž strany na opačnej strane striedačiek.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Cesta k zapisovateľskému stolíku II

Rozhodca R1 smeruje pozdĺž mantinelu k zapisovateľskému stolíku. Pri tom kontroluje celú hraciu plochu. Rozhodca R2 smeruje k stolíku pozdĺž stredovej čiary. Pri tom musí predchádzať možným kontaktom s hráčmi, tzn. počká až v ceste medzi ním a stolíkom nebude vysoká koncentrácia hráčov.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu I

Variant I (vhodnejší): Rozhodca R2 označí miesto rozohratia voľného úderu slovne a súčasne sa posunie do pozície za bránku. Rozhodca R1 ostáva na mieste. Výhoda - menej pohybu.

Variant II: Rozhodca R1 označí miesto rozohratia voľného úderu. Rozhodca R2 smeruje pozdĺž mantinelu k stredovej čiare.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu II

Rozhodca R2 ostáva vo svojej pozícii a kontroluje priestor veľkého bránkoviska. Rozhodca R1 označí miesto rozohrávky voľného úderu a potom sa vráti do pozície pred rozohrávkou voľného úderu.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu III

Rozohranie voľného úderu sa uskutoční na úrovni prednej hranice veľkého bránkoviska. Rozhodca R2 označí miesto rozohrávky voľného úderu. Potom sa buď:

rozhodca R2 vracia späť na svoje pôvodné miesto za predlženou bránkovou čiarou a rozhodca R1 je stále pred stredovou čiarou, alebo:

si obaja rozhodcovia vymenia pozície na hracej ploche. Rozhodca R2 smeruje do pozície pred stredovou čiarou a rozhodca R1 smeruje pozdĺž mantinelu za predlženou bránkovou čiarou.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu IV

Variant I (vhodnejší): Rozhodca R2 označí miesto rozohrávky voľného úderu. Pri tom si s rozhodcom R1 vymení pozície na hracej ploche. Rozhodca R1 okamžite smeruje pozdĺž mantinelu za predlženou bránkovou čiarou. Rozhodca R2 potom zaujme pozíciu pri stredovej čiare. Výhoda – obaja rozhodcovia sa pohybujú v smere hry.

Variant II: Rozhodca R1 označí miesto rozohrávky voľného úderu. Pri tom si s rozhodcom R2 vymení pozíciu na hracej ploche. Rozhodca R2 hneď smeruje pozdĺž mantinelu za predlženú bránkovú čiaru. Rozhodca R1 potom zaujme pozíciu pri stredovej čiare.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pohyb rozhodcov a miesto voľného úderu V

Rozhodca R2 označí miesto rozohrávky voľného úderu. Pri tom sa každý dostane na druhú polovicu ihriska cez stred. Rozhodca R1 prejde za bránkou do novej pozície, tak aby mal úplný prehľad. Rozhodca R2 po označení miesta voľného úderu odstúpi a zaujme pozíciu pri stredovej čiare.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

Pohyb rozhodcov pri hre za bránkou

Rozhodca R1 sleduje súboj hráčov a pohybuje sa podľa nich. Ako náhle súboj za bránkou skončí a hra sa presunie na druhú stranu rozhodca sa vracia späť do svojho pôvodného postavenia. Rozhodca R2 zostáva v postavení pri stredovej čiare a sleduje dianie pred bránkou.

Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.

2.6 Vnímanie zápasu a udeľovanie výhod

Je veľmi dôležité, aby ste rozlišovali tvrdú a čistú hru a hru s úmyslom odplatiť, zraniť, alebo faulovať. Každý takýto nepovšimnutý zákrok vám zvyšuje nervozitu na ihrisku. Ak vidíte, že hráč ide odplácať, zakričte na neho (napr.: “11 hraj čisto!”), aby vedel, že vidíte jeho úmysel. Snažte sa situácii kedy musíte vylúčit, vždy najprv predísť. Aj preto je dôležité, aby ste boli blízko pri situáciách – pohybovali sa čo najbližšie pri hre a komunikovali s hráčmi.

Snažte sa vnímať atmosféru zápasu a reagovať na ňu. Ak je to potrebné – zápas sa vám príliš znervózňuje, hrá sa na malom ihrisku na ktorom je kontakt na kontakte, hrajú dve behavé a agresívne družstvá a hráči sú ustavične pri sebe – nenechajte príliš veľa tvrdých zákrokov po sebe. Je len otázka času, kedy hráči znervóznejú a zvýšená agresivita môže viesť ku tomu, že budete musieť riešiť situácie, ktorým sa dalo predísť. Radšej hru mierne spomaľte tým, že budete častejšie pískať. Družstvá budú mať menej kontaktov, budú mať čas na striedanie, čo vám môže pomôcť troche “rozpustiť” nervozitu.

Podstatou výhody je umožniť tímu, ktorý sa nedopustil porušenia pravidiel, aby mal stále možnosť hrať, pokiaľ má loptičku pod kontrolou, alebo má šancu loptičku získať. Akonáhle vzniknutá situácia prestáva byť pre družstvo výhodou, rozhodca vráti hru na miesto pôvodného priestupku. Pri výhodách treba byť veľmi citlivý a reagovať aj na jednotlivé tímy a hráčov. Sú hráči, ktorí sa domáhajú výhody aj za bránkou a sú hráči, ktorí po každom ťuknutí do hokejky očakávajú, že rozhodca zapískne a hru preruší. Takisto je pre hráčov niekedy výhodnejšie v presilovke, alebo oslabení, ak rozhodca reaguje rýchlejšie, alebo naopak dlhšie podrží výhodu. Pri udeľovaní výhody zakričte: “výhoda!”, “hraj!”, “máš loptu!”, alebo podobne. Dáte tým najavo faulujúcemu, že ste jeho zákrok videli a faulovanému, že má výhodu, ale viete, že bol faulovaný a neprehliadli ste to.

Zapamätajte si, že: je lepšie niekedy písknuť o sekundu neskôr a situáciu vrátiť, než písknuť skôr a obrať družstvo o možnosť skórovať, alebo dostať sa do šance. Preto opäť: píšťaľku držte počas zápasu v ruke, nemajte ju v ústach. Možno práve tá sekunda, ktorú potrebujete, kým ju z ruky dáte do úst a písknete, bude tá, počas ktorej správne ponecháte výhodu.

Ak sa vám stane, že sa pomýlite, písknite tri krát – zastavte hru, vysvetlite, čo sa stalo a hrať dovoľte (písknutím) až v momente, kedy z vášho omylu nevyplynú žiadne negatívne dôsledky pre žiaden z tímov.

Môže sa stať, že ukážete na jednu stranu, ale uvedomíte si, že ste sa pomýlili a ukážete na druhú stranu. Lenže družstvo, ktorému ste pôvodne prisúdili loptičku, odišlo striedať. Ak hru nezastavíte, druhé družstvo to využije, dá gól a hráči prvého družstva sa budú oprávnene sťažovať. Preto hru zastavte, vysvetlite, že došlo ste sa pomýlili a zdôraznite, že sa hrať začne až na váš signál. Ten dajte, až keď sú oba tímy pripravené ku hre.

 

2.7 Udeľovanie trestov

Rozhodca musí vedieť ako používať správne rôzne druhy trestov. Vo všeobecnosti platí, že najprv upozorňuje, potom trestá menším trestom (2 min.), potom väčším (5 min.) a až nakoniec trestom do konca zápasu. Samozrejme, sú výnimky, ako napríklad hákovanie, hodenie hokejky (hneď 5 min.), simulovanie a urážanie (2+10 min.), alebo hrubé priestupky za ktoré nasledujú vyššie tresty hneď.

Dôležité je zachytiť úvod zápasu a nastaviť mieru pre zvyšok zápasu. Správnou komunikáciou môžete predísť vylučovaniu. Každé vylúčenie vám môže zvýšiť nervozitu na ihrisku a vyvolať protesty, preto trestajte vtedy, ak to hra vyžaduje, nie ak dôjde ku priestupku, ktorý vidíte len vy. Nevyhľadávajte zámienky pre vylúčenia. Nie je príliš vhodné striktne posudzovať samovoľný priestupok, ktorý neovplyvnil hru a ktorého si všimol iba rozhodca, vhodnejšie je hráča najprv upozorniť (pri opakovaní priestupku po upozornení sa už nejedná o samovoľný priestupok ).

Prísne treba posudzovať najmä: zákroky zozadu, zákroky bez možnosti hrať, alebo získať loptičku, zákroky s cieľom odplatiť, alebo zraniť, nešportové správanie a urážanie činovníkov zápasu.

Ak udeľujete viac trestov naraz, hráči sa vracajú v rovnakom poradí v akom na trestnú lavicu išli (ak sa jedná o rovnaký čas na trestnej lavici). Platí, že najprv plynú nižšie tresty a až potom vyššie.

Odložené vylúčenie

Ak ste videli faul, vedúci ku vylúčeniu, ale ponechali ste odloženú výhodu, je dobré, ak zakričíte nahlas číslo hráča, ktorý bude vylúčený. Jednak tým upozorníte všetkých (hráčov aj vášho kolegu) hneď po incidente, že budete vylučovať a bude jasné za čo, a jednak si zapamätáte hráča, ktorý v 30 sekundovom odloženom vylúčení môže odísť striedať a nestane sa vám, že nebudete vedieť, koho ste vylúčili.

Rôzne situácie udeľovania trestov a ich riešenie a zapisovanie:

Stupňovanie trestu

Ak sa hráč dva krát v zápase dopustí rovnakého priestupku, druhý krát je potrestaný vyšším trestom:

 • druhý krát trest na 2 minúty za ten istý priestupok – 5 min. trest (607.6)

Príklad: Ak hráčovi udelíte 2 min. trest, napríklad za sekanie, a on sa po návrate z trestnej lavice dopustí znova rovnakého priestupku (sekania) vedúcemu ku dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu, jeho trest je 5 min.

 • druhý krát trest 2 + 10 min za nešportové správanie (môže byť aj pokračujúce) – ČK 1 (613.4)

Príklad: Hráč sa vrátil z trestnej lavice po tom, čo za zosmiešňovanie súpera dostal osobný trest za nešportové správanie. Po návrate na ihrisko po obdržanom góle od hnevu kopne do bránkovej konštrukcie a zhodí ju. Nasledovať by mal osobný trest 2 + 10, ale keďže už jeden v zápase mal, výsledný trest je ČK 1.

 • druhý krát trest na 5 min – ČK 2 (615.2)

Príklad: Hráč narazil protihráča nebezpečne zozadu na mantinel a dostal trest 5 min za hrubosť. Po návrate z trestnej lavice zahákoval prenikajúceho protihráča. Za tento priestupok by mal dostať 5 min. trest, ale keďže už jeden má, dostáva ČK 2.

Osobný trest

 • Ak hráč dostane osobný trest, vždy s ním ide na trestnú lavicu ešte jeden hráč (určí ho kapitán), ktorý sa môže vrátiť na hraciu plochu po uplynutí 2 min. trestu.

 

Príklad: Ak ste vylúčili za nešportové správanie na 2 + 10 min. osobný trest

  vylúčenie domácích
  tr. čas tretiny hráč trest kód
  2 05:15 8 2 925
  2   8 10 925
  2 05:15 (12) 2 925

 

Čas pre začiatok plynutia 10 min. osobného trestu píšete až keď uplynie 2 min. trest. Môže sa totiž stať, že začne plynúť v čase 7:15 – ak družstvo v oslabení nedostane gól, ale aj že začne plynúť skôr, ak družstvo v oslabení dostane gól. 10 min. osobný trest začína plynúť až po skončení 2 min. trestu. To isté platí aj keď hráč dostane trest 2 min za sekanie a vzápätí 2 + 10 osobný trest za nešportové správanie. Jediný čas, ktorý uvádzate hneď, je čas udelenia prvého trestu na 2 min. za sekanie. Časy ostatných trestov až v závislosti od plynutia predošlých.

 • Ak osobný trest dostane člen realizačného tímu, nesmie ostať na striedačke svojho tímu. Do konca zápasu je povinný odísť do hľadiska. Kapitán určí jedného hráča, ktorý pôjde za neho na trestnú lavicu, ale sedí tam len 2 min., pretože člen realizačného tímu je potrestaný vykázaním zo striedačky.
 • Kratšie tresty vždy plynú ako prvé. Ak teda hráč dostane 5 min. a 2 + 10 za nešportové správanie, tresty plynú v poradí: 2, 5, 10 min. na trestnej lavici sú v tomto prípade dvaja hráči a družstvo hrá so 4 hráčmi. Hráč, ktorý sa dopustil priestupkov sa vracia až po uplynutí všetkých trestov (v prerušení), kapitán určí hráča, ktorý sedí na trestnej lavici 2 a 5 min. trest a naskakuje do hry po ich uplynutí. Ak družstvo dostane gól počas plynutia dvojminútového trestu, na plochu sa nevracia nikto, pretože družstvo hralo so 4 hráčmi a ešte 5 min. má hrať so 4 hráčmi. V tomto prípade končí 2 min. trest a začína sa odpočítavať 5 minútový trest, ktorý sa neruší po góle.

 

Príklad: hráč č. 99, ktorý zahákoval protihráča (5 min.) sa pri odchode na trestnú lavicu dopustil nešportového správania (2+10 min. osobný trest). Jeho tresty budú plynúť následovne: 2 - 5 - 10 min., pričom na trestnej lavici s ním bude sedieť ešte jeden hráč.

  vylúčenie domácích
  tr. čas tretiny hráč trest kód
  3 05:15 99 2 925
  3   99 5 906
  3   99 10 925
  3 05:15 (18) 2 925
  3   (18) 5 906

 

Pri tomto vylúčení ide na trestnú lavicu hráč č. 99 a bude tam max. 17 minút. Jeho družstvo hrá v oslabení o jedného hráča maximálne 7 min. Na prvý 2 min. trest, ktorý začína plynúť v čase 5:15 ide sedieť aj hráč č. 18. Tento trest sa ruší ak súper skóruje. Keby sa jednalo len o osobný trest, mohol by sa hráč č. 18 po uplynutí 2 min. trestu vrátiť na hraciu plochu a jeho družstvo by hralo v plnom počte. Lenže jeho družstvo má hrať ešte 5 min. v oslabení. Preto bude sedieť na trestnej lavici hráč č. 18, spolu s hráčom č. 99 ešte aj jeho 5 min. trest, po uplynutí ktorého sa môže vrátiť na hraciu plochu. Po uplynutí tohoto 5 min. trestu začína plynúť 10 min. osobný trest hráčovi č. 99, ale jeho družstvo už hrá v plnom počte.

 • Ak sa hráč, ktorému uplynul 2 minútový trest a odsluhuje 10 min. osobný trest, dopustí priestupku vedúcemu ku 2 min. trestu, jeho osobný trest bude pokračovať po uplynutí 2 min. trestu na ktorý musí prísť na trestnú lavicu ešte jeden hráč, ktorého určí kapitán.

 

  Príklad: Hráč dostal osobný trest za nešportové správanie a počas plynutia jeho osobného trestu sa po góle vybehne tešiť na plochu so svojimi spoluhráčmi. Jeho osobný trest sa preruší v čase gólu, na trestnú lavicu s ním usadne jeho spoluhráč a po uplynutí 2 min. trestu, za opustenie trestnej lavice, osobný trest pokračuje.

  vylúčenie domácích
  tr. čas tretiny hráč trest kód
  3 10:00 66 2 925
  3 12:00 66 10 925
  3 10:00 (21) 2 925
  3 14:30 66 2 925
  3 14:30 (29) 2 925

 

  V čase 10:00 dostal hráč č. 66 osobný trest a na trestnú lavicu s ním šiel jeho spoluhráč č. 21. Po uplynutí 2 min. sa hráč č.21 vrátil na hraciu plochu a v čase 14:30 dalo jeho družstvo gól. Hráčovi č. 66 začal plynúť osobný trest v čase 12:00 a v čase 14:30 mu uplynulo 2:30 z jeho osobného trestu. Hráč 66 vybehol z trestnej lavice tešiť sa so svojimi spoluhráčmi, za čo mu rozhodcovia dali trest 2 min. (nešportové správanie). Preto v čase 14:30 prichádza na trestnú lavicu s hráčom č.66 hráč č.29, ktorý odslúži 2 min. trest a po ňom sa môže vrátiť na hraciu plochu. Po uplynutí tohoto 2 min trestu začína plynúť zvyšok 10 min. osobného trestu hráča č.66 a tento bude na trestnej lavici ešte ďalších 7:30 min.

Ak sa stane, že budete musieť riešiť takéto komplikované vylúčenia, vysvetlite stolíku zapisovateľov, ako aj vylúčeným hráčom, prípadne aj kapitánom, kto, kedy a v akom poradí sa bude vracať na ihrisko, kto smie opustiť trestnú lavicu až v prerušení a podobne. Prípadne komunikujte v prerušení počas plynutia trestov s vylúčenými hráčmi a stolíkom zapisovateľov, aby ste nemuseli znova riešiť predčasné opustenie trestnej lavice a podobné priestupky, ktoré by zdržali priebeh zápasu a zvýšili nervozitu na ihrisku.

Vylúčenie do konca zápasu

Hráč ktorý dostane trest vylúčenia do konca zápasu sa nemôže zápasu zúčastniť ani ako divák. Usporiadateľ zápasu je povinný zabezpečiť jeho odchod do šatní a jeho prípadné vyvedenie z telocvične. To nie je záležitosť a práca rozhodcov!

Ak sa stane situácia, že sa hráč, ktorý dostal trest do konca zápasu vráti do hľadiska, prerušte zápas a upozornite na neho usporiadateľa. Zápas bude pokračovať po jeho odchode.

Ak ste vylúčili do konca zápasu, do zápisu to uvediete nasledovne:

  vylúčenie domácích
  tr. čas tretiny hráč trest kód
  2 05:15 8 5 909
  2 05:15 8 ČK 614
  2 05:15 (12) 5 614

 

Vysvetlenie: Hráč č. 8 bol vylúčený do konca zápasu (DKZ 2) za hrubosť; hráč č. 12 odslúžil päť minútové vylúčenie na trestnú lavicu namiesto hráča č. 8. do poznámok na prednej strane napíšete stručné vyjadrenie a zdôvodnenie udelenia ČK.

2.8 Ako reagovať na nevhodné správanie sa fanúšikov

Chceme, aby bol florbal športom, na ktorý sa budú môcť chodiť pozerať mladí aj starí, športovci, ale aj rodičia s deťmi. Preto treba predísť tomu, aby sa na florbalových zápasoch fanúšikovia správali ako na futbale, alebo hokeji a prenášali svoje zlozvyky na florbalové podujatia. Za správanie fanúšikov nesie zodpovednosť organizátor zápasu, preto v tejto veci komunikujte s ním. Za správanie sa fanúšikov nemôžete trestať družstvá. Ak by sa fanúšikovia dopúšťali urážlivých komentárov a pokrikov, rasistických, alebo národnostných úrážok, prerušte zápas a požiadajte organizátora, aby zjednal nápravu. Rozhodca nekomunikuje počas zápasu s fanúšikmi! Ak by aj napriek upozorneniam organizátora pokračovali fanúšikovia v nevhodnom správaní, uveďte túto skutočnosť do zápisu o zápase a upovedomte o tomto disciplinárnu komisiu SZFB listom, alebo mailom, v ktorom detailne opíšete situáciu. V určitých situáciách , podrobne rozpísaných v nasledujúcom bode môžete zápas aj predčasne ukončiť.

2.9 Ukončenie zápasu

Ukončiť zápas môžete, podľa súťažného poriadku SZFB, v nasledovných prípadoch:

 • nespôsobilosti hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hracej doby a znemožňuje priebeh zápasu podľa pravidiel florbalu, alebo podľa podmienok stanovených riadiacim orgánom
 • na úradný zákrok (polícia, a pod.), ktorý necháte potvrdiť v zápise o stretnutí
 • pre úmrtie niekoho z účastníkov zápasu (hráči, rozhodcovia, realizačné tímy)
 • ak klesne počet hráčov družstva pod 4
 • v prípade nenastúpenia družstva do 2., alebo 3. tretiny. Pred ukončením zápasu je podľa možnosti rozhodca povinný družstvo upovedomiť o možnosti predčasného ukončenia zápasu
 • pre hrubé fyzické napadnutie ktoréhokoľvek účastníka zápasu hráčom, funkcionárom, alebo divákom
 • pre zranenie hráča, rozhodcu, alebo člena realizačného tímu spôsobené predmetom hodeným na hraciu plochu, do priestoru hráčskych, alebo trestných lavíc z hľadiska, alebo spôsobeného vniknutím cudzej osoby do týchto priestorov, alebo šatní družstiev
 • pre vniknutie divákov na hraciu plochu
 • pre inzultáciu, alebo napadnutie rozhodcu hráčom, alebo funkcionárom družstva
 • pre veľmi vážne zranenie hráča, alebo rozhodcu

 

V prípade, že ukončíte predčasne zápas, oznámte túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov zástupcom družstiev a situáciu podrobne opíšte v zápise o stretnutí. Navyše opíšte dôvody pre ktoré ste zápas ukončili, podrobne v správe o ukončení zápasu, ktorú pošlete v nasledujúci pracovný deň na SZFB.

2.10 Práca so zápisom o zápase

Do zápisu zapisujete iba vy, alebo zapisovateľ na váš pokyn. Pri diktovaní zapisovateľovi hovorte jasne a zrozumiteľne, pre istotu počkajte, kým vami diktované údaje zapíše a nájde daných hráčov v zápise. Jedná sa predovšetkým o góly a asistencie, vylúčenia a trestné strieľanie.

Podľa zmien z roku 2006 sa uvádza vlastný gól do kolonky gólov s kódom gólu V. Pripisujete ho medzi strelené góly tímu, ktorý dal gól. Autorom gólu je strelec vlastného gólu, asistenciu preškrtnete. Za vlastný gól sa nepočíta tečovaný, alebo odrazený gól vlastným hráčom.

Pri vylúčení nahláste číslo hráča, ktorý dostáva trest, dĺžku trestu a previnenie, ktorého kód si zapisovateľ nájde na zadnej strane ZOS.

Do zápisu zapisujete aj striedanie brankárov, trestné strieľanie, oddychový čas a zranenie hráča, ktorý bol odvezený na ošetrenie.

3. Po zápase

3.1 Nástup družstiev

Po skončení zápasu družstvá nastúpia oproti sebe a pozdravia sa navzájom podaním rúk. Môžete vyzvať kapitánov, aby prišli podpísať ZOS a prevziať si svoje registračné preukazy od vás zo šatne do 10 minút od konca zápasu.

3.2 Kontrola ZOS

V ZOS po zápase skontrolujte či sedí výsledok, súčet výsledkov jednotlivých tretín, počet strelených gólov a strelcov na oboch stranách, doplňte dôvody udelenia prípadných ČK a zranených hráčov a vyškrtaním všetkých prázdnych políčok znemožnite dopísať do ZOS akékoľvek ďalšie údaje.

Po príchode kapitánov im umožnite skontrolovať ZOS, podpísať ho a nakoniec ho podpíšte vy a odovzdajte im jeho kópie (zo spodnej strany). Svojím podpisom potvrdzujete, že je ZOS v poriadku a že je v ňom všetko správne zapísané. Ak chcú kapitáni do zápisu niečo uviesť, napíšte to tam, pokiaľ sa jedná o stručné pripomienky. Sťažnosti posielajú osobitnou formou uvedenou v Súťažnom poriadku SZFB (príloha).

Nezabudnite odobrať registračné preukazy hráčom, ktorým ste udelili ČK 3 a hráčom, ktorí mali problémy s overením totožnosti, prípadne sa mu odmietli podrobiť.

3.3 Vyplácanie rozhodcov

Čo najskôr po skončení zápasu, najneskôr však do 30 minút, by vás mal organizátor vyplatiť sumou zodpovedajúcou danej súťaži. Ak vás odmieta vyplatiť, alebo vám vyplatí neadekvátnu čiastku, upovedomte o tom Rozhodcovskú komisiu SZFB ešte v ten, najneskôr v prvý pracovný deň po zápase.

3.4 Delegát zápasu

Ak je na zápase prítomný delegát, vypočujte po zápase jeho pripomienky ku zápasu, konzultujte s ním sporné momenty a jeho videnie zápasu. Konštruktívna kritika je jedným z najlepších spôsobov, ako sa zlepšiť a pracovať na svojich nedostatkoch.

3.5 Koniec zápasu

Ak zaznamenáte aj po skončení zápasu priestupky, vedúce k udeleniu trestov za nešportové správanie – urážky, provokácie, šarvátky, bitky, udeľte za ne príslušné tresty a uveďte to do ZOS.

Ak už ste ZOS podpísali, odovzdali organizátorovi a súperom, a ste svedkom incidentov, upovedomte o tom Disciplinárnu komisiu SZFB, alebo Rozhodcovskú komisiu SZFB e-mailom s podrobným opisom situácie.

Zápas pre vás končí, až keď opustíte priestor športoviska, preto v okolí haly nefajčite, nepite alkoholické nápoje a nesprávajte sa tak, aby ste svojím správaním sa mohli diskreditovať seba, alebo akéhokoľvek iného rozhodcu SZFB.

Dodatky

1.

Smernica SZFB: Pokyny pre vypĺňanie zápisu o zápase organizovanom SZFB

1. Pred zápasom:

Zapisovateľ:

vyplní čitateľne paličkovým písmom pred odovzdaním zápisu na vypísanie vedúcim družstiev záhlavie najneskôr 45 min. pred zápasom

- deň, hala, súťaž, zápas, usporiadateľ

- zapisovateľ, časomerač – mená zodpovedných osôb

- DOMÁCI, HOSTIA: predpísať družstvá podľa rozpisu stretnutí

- rozhodcovia: predpísať mená na základe predložených licencií

- delegát: predpísať meno na základe predložené licencie

vedúci družstva:

vyplní do 30 minút pred zápasom súpisku hráčov

- číslo, post, priezvisko, meno a dátum narodenia

    kapitána označí písmenom „C“ a brankára písmenom „G“, ostatných hráčov nemusí označovať

- v poslednej kolónke označí hráčov, ktorí hosťujú (písmeno H), ďalej hráčov, ktorí sú na súpiske

iného družstva rovnakého klubu (napr. B), ďalej hráčov mladšej vekové kategórie, ktorí sú na súpiske

    iného družstva rovnakého klubu (v chlapčenských kategóriách: písmeno J – junior; D – dorastenec; SŽ – starší žiak; MŽ – mladší žiak; v dievčenských kategóriách: J – juniorka; Ž - žiačka)

realizačný tým:

- uvedie funkciu, priezvisko, meno a dátum narodenia člena realizačného týmu

iné:

- nástup brankára: doplní číslo brankára nastupujúceho na začiatku zápasu

- podpis ved. družstva: zodpovedá za správnosť všetkých vyššie uvedených údajov

rozhodca:

- 30 (resp. 15) min. pred zápasom po kontrole registračných preukazov

  preškrtnutím znemožní dopísanie ďalších hráčov, členov realizačného týmu. Na súpiske ponechá len toľko hráčov, koľko ich na lavičke družstva v čase začiatku zápasu naozaj je. Žiadny hráč, ktorý v čase začiatku zápasu nie je na ihrisku, alebo na lavičke družstva, nemôže do zápasu nastúpiť. Ak objaví takýchto hráčov, preškrtne ich rozhodca pred začatím zápasu.

  V priebehu zápasu:

zapisovateľ:

- vyplní záhlavie Zápisu o stretnutí, všetko čitateľne paličkovým písmom

- začiatok zápasu

- pri góle:

- tr.: (tretina): 1., 2., 3., P (predĺženie)

     - čas tretiny: každá tretina začína časom 0:00, a končí časom 20:00, alebo 15:00 (prípadne 10:00 či 12:00)

Gól:

- číslo strelca gólu (nahlási rozhodca); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov

A (asistencia):

číslo hráča (nahlásia rozhodcovia), ktorí sa na góle podieľal asistenciou (nahrávkou); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov

skóre:

aktuálne skóre vždy z pohľadu domácich

kód gólu:

pomlčka alebo nevyplnená kolónka znamená, že gól padol pri hre 5 x 5, 4 x 4 , alebo 3 x 3

P  znamená, že družstvo strelilo gól v presilovke

O znamená, že družstvo strelilo gól v oslabení

S znamená, že družstvo strelilo gól pri power play do prázdnej bránky súpera

V znamená, že hráč strelil vlastný gól (píše sa do kolonky gólov skórujúceho družstva – strelec gólu je hráč, ktorý si strelil gól, asistencia sa vyškrtne)

Trestné strieľanie

Zapisuje sa do kolónky gólu:

- tr.: (tretina a čas): 1., 2., 3., P (predĺženie); v ktorej tretine bolo trestné strieľanie uskutočnené

- Gól (číslo hráča): číslo hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie (nahlási rozhodca); zapisovateľ je povinný skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov

- A (asistencie): pri trestnom strieľaní sa preškrtáva

- skóre: pri premenení trestného strieľania sa zapíše aktuálne skóre vždy z pohľadu domácich

pri nepremenenom trestnom strieľaní sa kolónka preškrtne

- kód gólu: T znamená, že trestné strieľanie bolo premenené

X znamená, že trestné strieľanie nebolo premenené

Vylúčenie

- tr.: (tretina): 1., 2., 3., P (predĺženie)

- čas tretiny: každá tretina začína časom 0:00, a končí časom 20:00, nebo 15:00 (prípadne 10:00 či 12:00)

- hráč: číslo hráča, ktorému je udelený trest (nahlási rozhodca), zapisovateľ skontrolovať, či sa nahlásené číslo nachádza v kolónke číslo hráča, pokiaľ sa tam nenachádza, okamžite o tom informuje rozhodcov

Označenie trestu:

2‘ znamená dvojminútový trest

5‘ znamená päťminútový trest

10‘ znamená osobný desaťminútový trest, môže byť uložený iba v spojitosti s dvojminútovým trestom, ktorý je uložený v rovnakom čase, ale zapísaný je na ďaľšom, alebo predchádzajúcom riadku tomu istému hráčovi.

ČK znamená vylúčenie do konce zápasu (druh určuje kód priestupku), s vylúčením do konca zápasu je vždy uložený päťminútový trest, ktorý je uložený v rovnakom čase, ale zapísaný je na ďalšom, alebo predchádzajúcom riadku rovnakému hráčovi.

Pri osobnom treste aj ČK do zátvorky do ďalšieho riadku napíše zapisovateľ číslo hráča, ktorý odsluhuje 2, resp. 5 minútový trest za vylúčeného.

Striedanie brankára:

pri striedaní brankárov, uviesť tretinu a čas tretiny v ktorej došlo ku striedaniu brankára, uviesť číslo novo nastúpeného brankára,

     tr. čas tretiny číslo / strely
     I. 0:00 99 / 18
     III. 2:45 1 / 6

 

Time out:

tretina a čas tretiny, v ktorej bol čerpaný oddychový čas

I., II.,III. tretina:

výsledok danej tretiny (nie celkové skóre po danej tretine)

počet divákov:

pokiaľ usporiadateľ nepredáva vstupenky, spočíta zapisovateľ po prvej tretine (nepovinné, mimo v najvyšších celoštátnych súťažiach)

strely na bránku:

po každej tretine a celkovo (nepovinné)

3. Po ukončení zápasu:

Zapisovateľ:

vyplní záhlavie zápisu o stretnutí, všetko čitateľne paličkovým písmom

- konečný výsledok: súčet výsledkov jednotlivých tretín

- koniec zápasu: čas skončenia zápasu

- podpis: zapisovateľ a časomerač podpíšu zápis o stretnutí

Rozhodcovia:

skontrolujú konečný výsledok podľa počtu strelcov jednotlivých družstiev, preškrtnutím znemožnia dopísanie ďalších údajov, zapíšu všetky zistené dôležité skutočnosti (nedostatky v usporiadateľstve, zranenie, vylúčenia do konce zápasu apod.), doplnia prípadné námietky kapitánov družstiev; nechajú Zápis o stretnutí podpísať kapitánmi družstiev, delegátom a nakoniec ho sami podpíšu. Originál a prvú kópiu nechajú usporiadateľovi, ktorý ju musí najneskôr nasledujúci pracovný deň odoslať na sekretariát SZFB. Druhú a tretiu kópiu odovzdajú kapitánom.

V prípade udelenia vylúčenia do konca zápasu 3 odošlú odoberú potrestanému činovníkovi zápasu registračný preukaz a popíšu situáciu v správe o priestupku; ktorú odošlú na adresu sekretariátu SZFB a na adresu rozhodcovskej komisie (stačí email), odkiaľ bude táto postúpená Disciplinárnej komisii SZFB.

V prípade predčasného ukončenia zápasu, vypíšu o tom podrobnú správu, ktorú odošlú v prvý pracovný deň na sekretariát zväzu a na rozhodcovskú komisiu (stačí email).

Kapitáni:

podpíšu zápis o stretnutí

Delegát zápasu:

podpíše zápis o stretnutí.

Usporiadateľ

odošle originál a prvú kópiu zápisu o stretnutí najneskôr nasledujúci pracovný deň po odohraní zápasu na adresu príslušného sekretariátu

Do zápisu po odovzdaní zoznamu hráčov na zápas a jeho podpísaní vedúcim družstva, píše len rozhodca, respektíve zapisovateľ určený organizátorom na pokyn rozhodcu!

Nesprávne vypísaný zápis o stretnutí vedie ku disciplinárnemu riešeniu a príslušným postihom podľa disciplinárneho poriadku SZFB.

Za zápis sú zodpovední rozhodcovia zápasu, prípadne organizátor za skutočnosti, ktoré rozhodca nemôže ovplyvniť (čas dodania zápisu a pod.)

2.

Zmeny a novinky v pravidlách florbalu platné od 1. júna 2006

 • Za včasné nastúpenie späť na hraciu plochu po prestávke sú zodpovedné družstvá, nie rozhodcovia.
 • Pokiaľ je podľa názoru rozhodcu jedna strana hracej plochy v lepšom stave, družstva si vymenia strany v polovici tretej tretiny, avšak toto rozhodnutie musí byť vykonané najneskôr pred začatím tretej tretiny.
 • Signál pre priestupok má byť ukázaný ukázaný, len pokiaľ to rozhodca považuje za nutné, ale vždy v súvislosti s vylúčením a s trestným strieľaním.
 • Medzi situácie vedúce k vhadzovaniu patrí situácia, kedy je rozhodca zasiahnutý loptičkou a toto má za následok značné ovplyvnenie hry napr. rozhodca nechtiac prihrá hráčom do gólovej situácie.
 • Keď hráč v snahe získať loptičku z bránkovej konštrukcie, zasiahne sieťku bez toho aby sa dotkol loptičky rozohrávať bude súper. Pokiaľ hráč vyhodí loptičku zo sieťky na bráne, bez toho aby sa loptičky dotkol a loptička skončí za mantinelom, rozohráva sa proti jeho družstvu.
 • Zastavenie loptičky stehnom nie je považované za hru nad úrovňou kolien, pokiaľ to však nie je považované za nebezpečné.
 • Pokiaľ hráč v poli pasívne či aktívne bráni brankárovi pri vyhodení, je to za priestupok považované aj pokiaľ je hráč vo veľkom bránkovisku. Nie ako pred tým, iba pokiaľ je bližšie ako 3 m od brankára, merané od miesta, kde brankár získal kontrolu nad loptičkou.
 • Pasívne znamená neúmyselne, napr. ak hráč zabudne uhnúť – nasleduje voľný úder, pokiaľ hráč bráni aktívne nasleduje dvojminutové vylúčenie.
 • Voľný úder je nariadený aj proti družstvu, ktoré má rozohrávať alebo má voľný úder a odnesie loptičku behom prerušenia hry.
 • Medzi priestupky trestané dvojminutovým vylúčením + desaťminutovým osobným trestom je zaradené akékoľvek simulovanie, predstieranie či prihrávanie v snahe ovplyvniť rozhodovanie rozhodcov.
 • Po novom je medzi priestupky vedúce k vylúčeniu do konca zápasu 1 zavedené, pokiaľ sa hráč previní pokračujúcim alebo opakovaným nešportovým chovaním. Pokračujúce znamená v rovnakom okamihu a opakované znamená druhý krát v rovnakom zápase.
 • Po novom je medzi priestupky vedúce k vylúčeniu do konca zápasu 1 zaradené pokiaľ hráč v zlosti zlomí hokejku alebo svoje vybavenie. Pred tým sa jednalo o priestupok vedúci k vylúčeniu do konca zápasu 2.
 • Po novom je medzi priestupky vedúce k vylúčeniu do konca zápasu 1 zaradené pokiaľ sa hráč previní hrubým nešportovým priestupkom. Napr. hráč udrie hokejkou do stolíku časomeračov, alebo rozbije cudzie vybavenie v hale.
 • Po novom je medzi priestupky vedúce k vylúčeniu do konca zápasu 2 zaradené pokiaľ hráč v poli používa spevnenú či predlženú hokejku. Pred tým sa jednalo o priestupok vedúci k vylúčeniu do konca zápasu 3.
 • Po novom sa zavádza označenie vlastného gólu v zápise o stretnutí kódom V. Ako číslo strelca sa pri vlastnom góle uvedie číslo brániaceho hráča, ktorý vlastný gól zaznamenal.
 • Za vlastný je považovaný iba gól dosiahnutý úplne (bez pričinenia súpera) hokejkou alebo telom brániaceho hráča. Tečovanie loptičky sa nepovažuje za vlastný gól.
 • Pokiaľ je premenené trestné strieľanie nariadené za priestupok, ktorý nevedie k vylúčeniu, žiadny trest sa neruší. tzn., že gól dosiahnutý z trestného strieľania v presilovke nevedie k zrušeniu trestu.
 • Vylúčený hráč sa nesmie zúčastniť prestávky medzi normálnym hracím časom a predĺžením.
 • V prípade sporu pri striedaní pred vhadzovaním je povinne ako prvé vystriedať hosťujúce družstvo.
 • Pri trestných strieľaniach po predĺžení sa rozhodne losom (nie hodom mincou medzi kapitánov ako doposiaľ) , víťaz má právo vybrať, ktoré družstvo trestné strieľania začne.
 • Pokiaľ je hráčovi uložený akýkoľvek trest v priebehu trestných strieľaní po predĺžení, musí byť nahradený iným hráčom ktorý pôvodne na trestné striedania nebol nominovaný to platí aj pre brankára.
 • Voľným úderom sa po novom trestá aj pridržanie súpera či jeho hokejky. Napr. hráč pri kľučke odstrčí rukou súperovu hokejku.
 • Pokiaľ rozhodcovia nemôžu určiť vinníka alebo priestupok spáchal člen realizačného týmu, kapitán potrestaného družstva musí určiť hráča, ktorý nie je v tom okamihu trestaný, aby odslúžil trest. Pokiaľ to kapitán odmietne, ale je vtom okamihu trestaný, vyberú hráča rozhodcovia.
 • Pri vylúčení brankára na 5 minút musí brankár odslúžiť trest sám, v tomto prípade musí kapitán vybrať hráča v poli, ktorý nie je v tom okamihu trestaný, aby usadol na trestnú lavicu spolu s potrestaným brankárom a vstúpil do hry ako náhle skonči brankárov trest.
 • Je zrušený inštitút dvojitých vylúčení, dvojminútové vylúčenia sa rušia v takom poradí ako boli uložené.
 • Pokiaľ hráč, ktorého vylúčenie uplynulo, vstúpi do hry, napriek tomu že má s ohľadom na počet hráčov na hracej ploche vyčkať nasledujúceho prerušenia, môže to byť v závislosti na dôvode, posúdené ako hra s príliš veľa hráčmi na ihrisku.
 • Trestné strieľanie je vždy nariadené, pokiaľ sa hráč brániaceho družstva pri voľnom údere súpera ktoré vystrelilo priamo na bránu nachádza v malom bránkovisku, v bráne alebo v mieste, kde má brána stáť, ak bola pred tým posunutá.

 

3.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FLORBALU – výťah pre rozhodcov

Článok 3: Organizácia majstrovských súťaží

3.7

Zápasy hrané do rozhodnutia

Za zápasy hrané do rozhodnutia sú považované zápasy play-off, nariadené rozhodujúce zápasy, prípadne iné zápasy o ktorých riadiaci orgán takto rozhodne.

Ak sa nerozhodne v riadnej hracej dobe, postupuje sa podľa ustanovení v článkoch 203 a 204 platných pravidiel florbalu. Použitie limitovaného predĺženia môže nariadiť riadiaci orgán v rozpise súťaže.

Článok 5: Náležitosti družstiev

5.1

Súpiska

Súpiska je doklad potvrdený riadiacim orgánom súťaže, ktorý určuje príslušnosť hráča ku určitému družstvu klubu, od ktorej sa odvodzuje právo štartu týchto hráčov aj za iné družstvá klubu. Hráč môže byť uvedený len na jednej súpiske.

5.3

Štart hráčov za rôzne družstvá svojho klubu

 • Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažiach za družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení.
 • Za družstvo môžu nastúpiť v jednom súťažnom zápase vždy dvaja z každej inej súpisky iných družstiev toho istého klubu, štartujúci v rovnakej vekovej kategórii. Tretí hráč zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára.
 • Z hráčov, ktorí za družstvo v zápase nastúpia musí byť minimálne 50 % hráčov z aktuálnej súpisky daného družstva, prípadne z mladšej vekovej kategórie.
 • V prípade, že je riadiacim orgánom súťaže, podľa článku 3.8 tohto poriadku, povolené, aby v jednej úrovni súťaže štartovalo viac družstiev jedného klubu, neplatí pre tieto družstvá oprávnenie nastupovania dvoch hráčov zo súpisky, tých družstiev, ktoré sú zaradené do rovnakej úrovne súťaže. Ak za jedno z týchto družstiev nastúpi v určitý deň hráč z mladšej vekovej kategórie, alebo z iného družstva klubu, tento hráč nemôže v ten istý deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú úroveň súťaže.
 • Štart hráčov z nižšej vekovej kategórie vo vyššej je, až na podmienky ustanovené v tomto článku a v článku 15, neobmedzený. Toto ustanovenie platí vo všetkých úrovniach súťaží. Neoprávnené nastúpenie hráča bude postihnuté hernými následkami a disciplinárne.

5.4

Povinnosti družstva

 • Mať pre družstvo stanovenú kontaktnú osobu vrátane e-mailovej adresy, ktorá je zodpovedná za doručiteľnosť všetkých písomností adresovaných družstvu
 • Nenominovať ku zápasu viac než troch hráčov na hosťovanie, vrátane striedavého štartu

 

Článok 6: Náležitosti hráčov

6.1

Registrácia

 • Aby hráč mohol štartovať v súťažnom zápase, musí byť zaregistrovaný podľa registračného poriadku SZFB a vybavený registračným preukazom, ktorým sa preukáže rozhodcovi
 • Ak sa dostavia hráči, alebo celé družstvo na zápas, bez registračných preukazov, oznámi to kapitán, alebo vedúci družstva rozhodcovi zápasu a ten túto skutočnosť zaznamená v zápise o zápase. Rozhodcovia spravia za účasti oboch kapitánov družstiev, alebo vedúcich družstiev, identifikáciu všetkých hráčov bez registračných preukazov tak, že všetci hráči predložia osobný preukaz s fotografiou, ktorým môže vierohodne preukázaná totožnosť hráča. U hráčov mladších než 15 rokov ním môže byť vierohodný doklad s osobnými údajmi bez fotografie. Hráča, ktorý takýto preukaz nepredloží, rozhodca nepripustí ku zápasu.
 • Riadiaci orgán súťaže posúdi dôvody, prečo nastúpili hráči bez registračných preukazov a rozhodne o ďalších opatreniach. Voči družstvu budú vyvodené herné dôsledky, ak sa preukáže, že niektorý hráč štartoval neoprávnene.

 

Článok 7: Povinnosti organizátora zápasu

7.1

Usporiadateľ je určený rozpisom súťaže. Usporiadateľ je zodpovedný za organizovanie zápasu. Usporiadateľom môže byť len klub SZFB, alebo SZFB.

Zmenu usporiadateľa môže v odôvodnených prípadoch povoliť iba riadiaci orgán súťaže.

7.2

Usporiadateľ je povinný:

 • Zaistiť halu v termíne danom v termínovej listine a ihrisko vyhovujúce pravidlám florbalu.
 • Zaistiť všetko schválené vybavenie potrebné k organizovaniu zápasu
 • Zaistiť šatne pre rozhodcov a zúčastnené družstvá
 • Informovať vhodnou formou verejnosť a médiá o konaní zápasu. Zaistiť, aby diváci boli vhodnou formou informovaní o družstvách, súťaži, a pod. Viditeľne umiestniť rozpis zápasov a výsledkový servis. Pokiaľ to rozpis súťaže vyžaduje, zaistiť program ku zápasu.
 • Minimálne 30 minút pred zápasom musí byť ihrisko pripravené podľa pravidiel florbalu
 • Zaistiť podmienky pre činnosť zástupcov riadiacich orgánov súťaže a jeho komisií, hlavne pre delegáta a pracovníkov poverených dopingovou kontrolou.
 • Zaistiť rozhodcom dostupnosť nealkoholických nápojov v priestore haly.
 • Spolupracovať s rozhodcami pri zabezpečovaní plynulého priebehu zápasu.
 • Nasledujúci pracovný deň po zápase odoslať originál a prvú kópiu zápisu riadiacim orgánom súťaže na určené adresy, oznámiť výsledok zápasu e-mailom riadiacemu orgánu.

7.3

Ďalšie povinnosti budú stanovené v rozpise súťaže vydávanom riadiacim orgánom

7.4.

K udržaniu poriadku pri zápase je usporiadateľ povinný zabezpečiť usporiadateľskú službu v rozsahu primeranom úrovni súťaže a počtu divákov. Minimálny rozsah stanoví riadiaci orgán v rozpise súťaže.

7.5

Usporiadateľská služba zaistí:

 • poriadok v hale a bezpečnosť účastníkov
 • splnenie príkazov polície, riadiaceho orgánu a rozhodcov
 • aby v priebehu zápasu, prestávok, a ani bezprostredne po zápase nevstupoval na hraciu plochu nikto okrem hráčov, rozhodcov, lekára, zdravotníkov a technického personálu
 • aby pred zápasom, v jeho priebehu, cez prestávky a po zápase nevstupoval nikto do priestoru striedania, na hráčske lavice, do šatní družstiev, s výnimkou rozhodcov pri kontrole totožnosti a pod.
 • aby pred zápasom, v jeho priebehu, cez prestávky a po zápase nevstupoval nikto do šatní rozhodcov, aby rozhodcom bol zabezpečený, v prípade nutnosti, bezpečný príchod do haly a odchod z haly
 • aby do haly neboli vpustené, prípadne boli vyvedené, osoby v podnapitom stave, osoby ohrozujúce bezpečnosť ostatných účastníkov zápasu a narušujúce priebeh zápasu
 • Aby boli, po predchádzajúcom upozornení rozhodcov, z haly vyvedení fanúšikovia, ktorí aj napriek upozorneniu, vulgárne, urážlivo, rasisticky, či inak nevhodne orientovaným skandovaním smerom ku rozhodcom, súperovi, alebo ktorémukoľvek inému účastníkovi zápasu, znemožňujú odohratie zápasu v zmysle fair play.

 

Článok 8: Hracia plocha

Hracia plocha musí zodpovedať pravidlám florbalu. Riadiaci orgán môže v rozpise pre súťaž stanoviť ďalšie podmienky, ktoré musí hracia plocha spĺňať. V rozpise môže byť stanovené, že ihrisko musí byť riadiacim orgánom dopredu schválené pre konanie florbalových zápasov.

8.2

V prípade poruchy na zariadení, prípadne prerušení dodávky elektrickej energie, sa stanoví čakacia doba na 60 minút. Ak vznikne v jednom zápase takáto porucha niekoľkokrát, nemá čakacia doba v súčte trvať viac ako 60 minút. Ak bude dodávka prúdu, alebo porucha presahovať stanovených 60 minút a nie sú predpoklady pre regulárne odohratie zápasu, rozhodca zápas predčasne ukončí. Kluby sú povinné dohodnúť sa na odohratí nového zápasu, ktorý podlieha schváleniu zo strany riadiaceho orgánu. Inak stanoví termín riadiaci orgán súťaže po preverení okolností, ktoré zapríčinili predčasné ukončenie zápasu.

8.3

V súlade s pravidlami florbalu organizátor riadne pripraví a vyznačí hraciu plochu, jej okolie a ďalšie náležitosti. Rozhodnutie o tom, či plocha bola riadne pripravená a vyznačená, prislúcha rozhodcom zápasu. Ak sa neodohrá zápas z dôvodu nepripravenosti hracej plochy na zápas, bude organizujúci klub potrestaný hernými dôsledkami podľa čl. 13 a disciplinárnou pokutou podľa sadzobníka pokút.

Článok 9: Termíny a začiatky zápasov

9.1 Termíny zápasov

 • Termíny zápasov určuje, alebo schvaľuje riadiaci orgán súťaže. Termíny uvedené v termínovej listine súťaže sú záväzné pre všetky družstvá príslušnej súťaže. Družstvá môžu zohrať svoj zápas mimo stanovený termín, ak ich dohodu a žiadosť schváli riadiaci orgán súťaže. Táto zmena nesmie narušiť regulárnosť súťaže.
 • Ak nemôže byť zápas zohraný, alebo bol predčasne ukončený, bez zavinenia niektorého z družstiev, je povinnosťou oboch družstiev dohodnúť sa na náhradnom termíne zápasu. Ak nepríde ku dohode, ktorá podlieha schváleniu riadiacim orgánom súťaže, nariadi tento náhradný termín tak, aby nebola narušená regulárnosť súťaže.
 • Riadiaci orgán má právo, vo výnimočných prípadoch, meniť termíny v termínovej listine. Tieto zmeny musia byť bezodkladne oznámené všetkým družstvám, ktorých sa dotýkajú.

 

Článok 10: Začiatok zápasu

10.1 Nástup družstva

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas v stanovenom čase. Rozhodcovia začnú hru, ak je na hracej ploche prítomných najmenej 6 hráčov z každého tímu, z toho jeden brankár v predpísanej výstroji podľa pravidiel florbalu a ak bol odovzdaný riadne vyplnený zápis o zápase. V zápise môžu byť uvedení len tí hráči, ktorí sú prítomní na ihrisku v okamihu začiatku zápasu. Ostatných rozhodca vyškrtne. V priebehu zápasu nemožno do zápisu uvádzať ďalších hráčov.

10.2

Kontrola totožnosti

Kontrolu totožnosti hráčov družstiev je možné robiť za účasti rozhodcu na vyžiadanie kapitána družstva pred zápasom, cez prestávku, ale najneskôr pred začatím tretej tretiny zápasu. O kontrolu totožnosti žiada vedúci družstva, alebo kapitán družstva. Ak je vyžiadaná kontrola totožnosti:

 • robia ju kapitáni družstiev za prítomnosti rozhodcov, ktorý im predá skontrolované registračné preukazy. Kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich identifikácii podľa občianskeho preukazu, prípadne iného hodnoverného dokladu s fotografiou, preberá od kontrolujúceho kapitána registračné preukazy kontrolovaných hráčov. pri zápasoch mládeže sa kontrola robí rovnakým spôsobom za účasti trénerov, alebo vedúcich družstva, ktorí sa môžu pýtať na osobné údaje jednotlivých hráčov pod 15 rokov, nakoľko títo ešte doklad totožnosti nemajú. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni (u mládeže vedúci) rozhodcovi a vrátia mu registračné preukazy. Výsledkom kontroly totožnosti je vznesenie, alebo nevznesenie námietky proti totožnosti hráča a rozhodca túto skutočnosť poznamená do zápisu o zápase.
 • Ak bola proti totožnosti hráča kapitánom, alebo vedúcim družstva vznesená námietka, urobí identifikáciu takého hráča sám rozhodca. Ak sa presvedčí, že hráč štartuje na cudzí registračný preukaz, hráča vylúči, preukaz odoberie a odošle spolu so zápisom riadiacemu orgánu súťaže. Ak rozhodca nie je presvedčený o štarte hráča na cudzí registračný preukaz, dotazom zistí hráčove osobné údaje a adresu trvalého bydliska a toto uvedie do zápisu o zápase. Takto zistené údaje podpíše hráč, kapitán a vedúci družstva. Rozhodca hráča pripustí k zápasu a po zápase zašle jeho registračný preukaz spolu so zápisom riadiacemu orgánu súťaže.
 • Ak hráč, hráči, alebo celé družstvo odmietne kontrolu totožnosti, vznesie kapitán družstva, ktoré požadovalo kontrolu, námietku proti štartu hráča, hráčov, alebo celého družstva. Rozhodca túto skutočnosť uvedie do zápisu o zápase a po zápase odošle registračné preukazy hráčov, ktorí sa odmietli podrobiť kontrole totožnosti, spolu so zápisom o zápase riadiacemu orgánu súťaže.
 • Kontrolu totožnosti družstva je u kontrolovaného družstva povinný zabezpečiť kapitán a vedúci družstva. Pokiaľ hráči, alebo družstvo odmietnu kontrolu totožnosti a tento fakt je uvedený v zápise o zápase, budú voči družstvu, proti ktorému bola uvedená táto námietka, vyvodené dôsledky v súlade s článkom 13 tohto poriadku. Súčasne budú disciplinárne riešení kapitán, vedúci družstva a hráči, ktorí sa odmietli podrobiť kontrole totožnosti, v prípade chybného postupu aj rozhodcovia.
 • V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, alebo odmietnutia kontroly totožnosti hráča, uvedenej rozhodcom v zápise o zápase, musia sa na najbližšie zasadnutie príslušného riadiaceho orgánu súťaže dostaviť kapitáni, vedúci družstiev a hráči proti ktorým bola vznesená námietka spolu s rozhodcami daného zápasu, pokiaľ riadiaci orgán nestanoví inak.
 • Pokiaľ bola kontrola totožnosti urobená pred zápasom, či počas prestávky, ale kapitán družstva nepožiadal okamžite rozhodcu o uvedení námietky proti štartu hráča do zápisu o zápase, považujú sa dodatočne podané námietky za neopodstatnené a neprihliada sa ku nim.
 • Nepreukázanie totožnosti nemusí byť dôvodom pre kontumáciu zápasu, pokiaľ bola totožnosť dokázaná na jednaní riadiaceho orgánu súťaže a hráč štartoval oprávnene. Odmietnutie preukázania totožnosti bude vždy dôvodom ku začatiu disciplinárneho konania.

10.3

Čakacia doba

 • Maximálna čakacia doba pre obe družstvá a rozhodcov je 20 minút po úradne stanovenom začiatku zápasu a jej čerpanie je povolené len v opodstatnených preukázateľných prípadoch. Na posúdenie či bola dodržaná čakacia doba je príslušný rozhodca. V súťažiach, ktoré sa hrajú turnajovým systémom sa stanovená čakacia doba odvíja od začiatku zápasu, ktorý bol stanovený riadiacim orgánom. V prípade časového posunu a neskoršieho začiatku zápasu je družstvo povinné byť pripravené na zápas do 10 minút po konci predchádzajúceho zápasu.
 • Ak družstvo nastúpi na zápas po úradne stanovenom začiatku zápasu v čakacej dobe, v predĺženej čakacej dobe, alebo tesne po uplynutí čakacej doby, prípadne oneskorene nastúpi do 2., alebo 3. tretiny, je rozhodca povinný uviesť túto skutočnosť do zápisu o zápase spolu s udaním dôvodov. Opakované neopodstatnené prekračovanie čakacej doby, prípadne opakovaný neskorý nástup do 2., alebo 3. tretiny zápasu budú považované za previnenia družstva podliehajúce disciplinárnemu riešeniu. Za oneskorené nastúpenie do 2., alebo 3. tretiny zápasu je považované nastúpenie do 10 minút po skončení prestávky. Po tejto dobe bude zápas ukončený z dôvodu nenastúpenia družstva na zápas. Čakaciu dobu, inú než uvedenú, môže stanoviť v rozpise súťaže riadiaci orgán.
 • Ak hosťujúce družstvo oznámi usporiadateľovi zápasu oneskorenie z dôvodov, ktoré nemohlo ovplyvniť (dopravná nehoda, porucha dopravného prostriedku, podľa možností podložiť dokladom o meškaní od prepravcu), alebo ak sa dostaví družstvo z týchto dôvodov v priebehu čerpania riadnej čakacej doby, predlžuje sa čakacia doba na dvojnásobok riadiacim orgánom pôvodne stanovenej lehoty. Dôvody oneskoreného príchodu, prekročenia čakacej doby, prípadne nedostavenia sa na zápas, je družstvo povinné preukázať a doložiť na najbližšom zasadaní riadiaceho orgánu.
 • výsledku zápasu začatom po uplynutí riadnej čakacej doby rozhodne riadiaci orgán na základe zistených a dokázaných skutočností. Ak neskorý začiatok, alebo nedostavenie sa na zápas zapríčinilo niektoré z družstiev, prípadne obe družstvá, má to pre vinníka disciplinárny, alebo herný dôsledok, prípadne obidva.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.